Ã…BNINGSUNDERRETNING

Indførslen af digital tinglysning har for mange boligsælgere og boligkøbere samt boligejere, der har omprioriteret, betydet så lange ekspeditionstider hos Tinglysningsretten, at det har udløst merudgifter i et helt urimeligt omfang.

Danske BOLIGadvokater har rejst et gruppesøgsmål mod staten, hvortil Justitsministeren har givet fri proces. Du kan derfor omkostningsfrit deltage og søge at få erstatning for dit tab.

Gruppesøgsmål.nu er en forening, som Danske BOLIGadvokater har stiftet for, at kunne repræsentere alle de bolighandlende og boligejere, som har lidt tab i forbindelse med indførslen af den digitale tinglysning.

Download åbningsunderetningen eller læs den her på siden.

 

ÅBNINGSUNDERRETNING
I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF 

Foreningen Gruppesøgsmål.nu
H.C. Andersens Boulevard 45
1553 København C
(sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson

mod

Domstolsstyrelsen
St. Kongensgade 1-3
1264 København K
(sagsøgte) repræsenteret af Kammeradvokaten ved advokat Sune Fugleholm

Download åbningsunderetningen eller læs den her på siden.


1. INDLEDNING

Den 12. august 2011 anlagde Foreningen Gruppesøgsmål.nu (herefter Foreningen) sag ved Københavns Byret mod Domstolsstyrelsen. Sagen drejer sig om, hvorvidt der påhviler det offentlige en erstatningspligt over for private boligejere i forbindelse med indførelsen af den digitale tinglysning den 9. september 2009. Domstolsstyrelsen afgav svarskrift i sagen den 15. december 2011.

Civilstyrelsen har den 28. marts 2011 meddelt Foreningen Gruppesøgsmål.nu fri proces under sagen.

Ved Københavns Byrets kendelse af 6. oktober 2011 blev sagen henvist til behandling ved Østre Landsret. På grund af inhabilitet besluttede afdelingens dommere at vige deres sæde, jf. Østre Landsrets kendelse af 29. februar 2012. Sagen behandles stadig i Østre Landsret, men af dommere fra Vestre Landsret.

Ved retsmøde den 3. september 2013 erklærede begge parter sig enige i, at Gruppesøgsmål.nu skulle udpeges som grupperepræsentant, og Foreningen blev herefter udpeget som grupperepræsentant ved kendelse af 26. september 2013. Af samme kendelse fremgår, at tilmelding skal ske til Foreningen, og at Foreningen skal stå for underretning om gruppesøgsmålet.

Rammen for gruppesøgsmålet er dermed som fastlagt af landsretten i kendelse af 26. september 2013.

2. FORMÅLET MED DENNE UNDERRETRNING

Formålet med denne underretning er for det første at give de private boligejere, der er omfattet af gruppesøgsmålets ramme, information om gruppesøgsmålet og om retsvirkningerne af at tilmelde sig gruppesøgsmålet, således at den enkelte boligejer har et forsvarligt grundlag for at træffe en velovervejet beslutning om, hvorvidt vedkommende vil deltage i gruppesøgsmålet eller ej.

Formålet er for det andet at give oplysning om, hvorledes man skal forholde sig, hvis man ønsker at tilmelde sig og derved deltage i gruppesøgsmålet.

3. RAMMEN FOR GRUPPESØGSMÅLET

Efter retsplejelovens § 254 e, stk. 4, fastsætter retten rammen for gruppesøgsmålet. Derved fastsætter retten, hvilke krav der er omfattet af gruppesøgsmålet, og hvem der har mulighed for at deltage i gruppesøgsmålet.

Østre Landsret har ved kendelse af 26. september 2013 fastsat rammen som anført i det følgende.

Retten kan senere ændre rammen, hvis det viser sig påkrævet.

3.1 Hvem kan deltage i gruppesøgsmålet?

Personer (herunder dødsboer m.v.), der

1. som køber, sælger eller ejer af enfamiliehuse, ejerlejligheder eller fritidsejendomme i perioden fra den 8. september 2009 til den 31. december 2010 anmeldte eller lod anmelde skøder, pantebreve eller andre dokumenter til tinglysning eller aflysning, herunder med henblik på omprioritering,

2. opnåede tinglysning eller aflysning eller afvisning af dokumentet senere end 10 hverdage efter anmeldelsen af dokumentet i det digitale tinglysningssystem, uden at tinglysningen eller aflysningen efter anmeldelsen beroede på andet end Tinglysningsrettens egen sagsbehandling alene på grundlag af det dokument, der var anmeldt til tinglysning eller aflysning, og

3. ved tilmeldingen eller senest 4 uger efter udløbet af tilmeldingsfristen fremsender en efter rettens skøn tilfredsstillende dokumentation for opfyldelsen af de ovenfor anførte betingelser,

kan tilmelde sig gruppesøgsmålet.

Et dødsbo anses også for at opfylde betingelserne, hvis afdøde opfyldte en eller flere af betingelserne, og boet opfylder de øvrige.

3.2 Hvilke krav er omfattet af gruppesøgsmålet?

Deltagernes krav om, at Domstolsstyrelsen skal anerkende, at det er ansvarspådragende, at det dokument, der er nævnt under pkt. 1-2, blev tinglyst eller aflyst senere end 10 hverdage efter anmeldelsen af dokumentet.

4. PARTERNES PÅSTANDE OG ANBRINGENDER

4.1 Foreningens standpunkt

Foreningen gør gældende, at det offentlige (nærmere bestemt Domstolsstyrelsen) er erstatningspligtig over for private boligejere, som i forbindelse med indførelse af den digitale tinglysning blev udsat for forsinkelse med tinglysningsmæssige ekspeditioner, som ikke ville være indtrådt i det eksisterende tinglysningssystem, eller som ikke ville være indtrådt, såfremt indførelsen af digital tinglysning havde været tilrettelagt anderledes og mere hensigtsmæssigt.

Foreningen har i stævningen nedlagt en anerkendelsespåstand, opdelt i tre punkter alt efter, om der er tale om sælger, køber eller ejer af et enfamiliehus, en ejerlejlighed eller en fritidsejendom.

Perioden i den påstand, der var nedlagt i stævningen (1. august 2009 til 31. december 2010) er ikke i overensstemmelse med rettens fastsatte ramme i kendelse af 26. september 2013. Den periode, der er omfattet af gruppesøgsmålets ramme, er den 8. september 2009 til den 31. december 2010. Påstanden i sagen vil blive ændret i overensstemmelse hermed, så påstanden bliver sålydende:

1.

Sagsøgte tilpligtes at anerkende erstatningspligt overfor enhver sælger af et enfamiliehus, en ejerlejlighed eller en fritidsejendom.

a. som har tilmeldt sig gruppesøgsmålet inden for den frist, som retten fastsætter,

b. som i perioden 8. september 2009 til den 31. december 2010 har anmeldt eller ladet anmelde skøder, pantebreve eller andre dokumenter til tinglysning eller aflysning,

c. som godtgør, at de under litra b) nævnte dokumenter ikke forelå tinglyst eller aflyst inden for 10 hverdage efter anmeldelse til tinglysning, subsidiært ikke forelå tinglysningsmæssigt ekspederet inden for det tidsrum, der efter rettens skøn anses for ansvarspådragende,

d. for det pågældende gruppemedlems merudgifter til rente, provisioner og andre udgifter, som ikke ville være påløbet ved rettidig tinglysning eller aflysning, fra det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning burde være sket, indtil det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning faktisk skete,

e. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

2.

Sagsøgtes tilpligtes at anerkende erstatningspligt over for enhver køber af et enfamilieshus, en ejerlejlighed eller en fritidsejendom.

a. som har tilmeldt sig gruppesøgsmålet inden for den frist, som retten fastsætter,

b. som i perioden 8. september 2009 til 31. december 2010 har anmeldt eller ladet anmelde skøder, pantebreve eller andre dokumenter til tinglysning eller aflysning,

c. som godtgør, at de under litra b) nævnte dokumenter ikke forelå tinglyst eller aflyst inden for 10 hverdage efter anmeldelse til tinglysning, subsidiært ikke forelå tinglysningsmæssigt ekspederet inden for det tidsrum, der efter rettens skøn anses for ansvarspådragende,

d. for det pågældende gruppemedlems merudgifter til rente, provisioner og andre udgifter, som ikke ville være påløbet ved rettidig tinglysning eller aflysning, fra det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning burde være sket, indtil det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning faktisk skete,

e. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

3.

Sagsøgte tilpligtes at anerkende erstatningspligt over for enhver ejer af et enfamiliehus, en ejerlejlighed, eller en fritidsejendom,

a. som har tilmeldt sig i gruppesøgsmålet inden for den frist, som retten fastsætter,

b. som i perioden 8. september 2009 til 31. december 2010 med henblik på omprioritering har anmeldt eller ladet anmelde skøder, pantebreve eller andre dokumenter til tinglysning eller aflysning,

c. som godtgør, at de under litra b) nævnte dokumenter ikke forelå tinglyst eller aflyst minden for 10 hverdage efter anmeldelse til tinglysning, subsidiært ikke forelå tinglysningsmæssigt ekspederet inden for det tidsrum, der efter rettens skøn anses for ansvarspådragende,

d. for det pågældende gruppemedlems merudgifter til rente, provisioner og andet, som ikke ville være påløbet ved rettidig tinglysning eller aflysning, fra det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning burde være sket, indtil det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning faktisk skete,

e. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

Der henvises herved nærmere til stævning af 12. august 2011, som er tilgængelig på Foreningens hjemmeside.

4.2 Domstolsstyrelsens standpunkt

Domstolsstyrelsen har i svarskriftet nedlagt påstand om frifindelse og gør i den forbindelse gældende, at der ikke påhviler det offentlige en erstatningspligt i forbindelse med indførelse af den digitale tinglysning.

I forbindelse med det offentliges objektive risikoansvar er det Domstolsstyrelsens opfattelse, at der ikke findes de stærke grunde, som skal være til stede for uden lovhjemmel at fravige dansk rets almindelige ansvarsregel og pålægge objektivt ansvar. Ud fra risikobetragtninger afviser Domstolsstyrelsen derfor at det offentlige kan gøres erstatningsansvarlig for de tab, som måtte være lidt ved forlænget sagsbehandlingstid i Tinglysningsretten i den første tid efter idriftsættelsen.

Med hensyn til ansvar efter culpareglen er det Domstolsstyrelsens opfattelse, at der ikke kan pålægges det offentlige et ansvar i forbindelse med indførelsen af den digitale tinglysning og at den samlede forberedelse og gennemførelse af det digitale tinglysningsprojekt inden for de rammer, der var fastlagt af Folketinget, lever op til de krav til agtpågivenhed, der med rimelighed kan stilles til et så stort og komplekst udviklings- og forandringsprojekt i en situation som den foreliggende.

Der henvises herved nærmere til svarskrift af 15. december 2011, som også er tilgængeligt på Foreningens hjemmeside.

4.3 Ændringer af påstande og anbringender i stævningen

Foreningen kan indenfor grænserne af rammen for gruppesøgsmålet ændre og/eller supplere de i sagen nedlagte påstande og anbringender efter retsplejelovens almindelige regler.

4.4 Retten har ikke taget stilling

Det fremhæves, at retten ikke - heller ikke forudsætningsvis eller indirekte - har taget stilling til berettigelsen af de påstande og anbringender, som Foreningen gør gældende.

5. SAGSOMKOSTNINGER, SIKKERHEDSSTILLELSE OG FRI PROCES

Som udgangspunkt kan deltagere i et gruppesøgsmål blive pålagt at betale sagsomkostninger op til det beløb, retten måtte have pålagt deltageren at stille som sikkerhed, med tillæg af beløb, der gennem retssagen kommer gruppemedlemmet til gode (dvs. som Domstolsstyrelsen evt. måtte blive dømt til at betale til deltageren og faktisk betaler).

Civilstyrelsen har den 28. marts 2011 meddelt Foreningen Gruppesøgsmål.nu fri proces under sagen. Dette medfører, at statskassen betaler salæret til Foreningens advokat og evt. sagsomkostninger til modparten, ligesom fri proces medfører fritagelse for betaling af retsafgift og for sikkerhedsstillelse. Grupperepræsentanten skal derfor ikke stille sikkerhed for sagsomkostninger.

Da salæret til Foreningens advokat og evt. sagsomkostninger til modparten er sikret via den meddelte fri proces, skal deltagerne heller ikke stille sikkerhed i forbindelse med deltagelse i dette gruppesøgsmål.

Sagen er anlagt som et anerkendelsessøgsmål, og deltagerne kan således ikke ved en eventuelt dom i gruppesøgsmålet blive tillagt et beløb. Det medfører samtidig, at deltagerne heller ikke kan blive pålagt at betale sagsomkostninger med op til det beløb, der gennem retssagen kommer deltageren til gode.

Alt i alt kan deltagerne i nærværende gruppesøgsmål ikke blive pålagt at betale sagsomkostninger.

6. GRUPPEREPRÆSENTANTEN OG GRUPPESØGSMÅLETS REPRÆSENTATION

6.1 Grupperepræsentanten

Østre Landsret har som grupperepræsentant udpeget:

Foreningen Gruppesøgsmål.nu
CVR-nr. 33397887
H.C. Andersens Boulevard 45
1553 København C

Retten kan senere udpege en ny grupperepræsentant, hvis det er påkrævet. Retten skal tage stilling til, om udpegelse af ny grupperepræsent er påkrævet, hvis mindst halvdelen af deltagerne i gruppesøgsmålet anmoder herom, og anmodningen er ledsaget af forslag til en ny grupperepræsentant, som er villig til at påtage sig hvervet, jf. retsplejelovens § 254 e, stk. 3, 2. pkt.

6.2 Foreningens advokat

Den 30. marts 2011 – efter at Civilstyrelsen havde bevilliget Foreningen fri proces - beskikkede Københavns Byret

Morten Samuelsson
Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere
Amaliegade 10
1256 København K

som advokat for Foreningen.

Advokat Morten Samuelsson repræsenterede også Foreningen inden beskikkelsen.

7. TILMELDING

Gruppesøgsmålet omfatter kun de private boligejere der, i perioden 8. september 2009 til den 31. december 2010, har lidt tab som følge af digital tinglysning og som tilmelder sig gruppesøgsmålet. Boligejere, der ikke ønsker at deltage i gruppesøgsmålet, behøver således ikke at foretage sig noget.

Det skal understreges, at den omstændighed at man har forhåndstilmeldt sig til Danske Boligadvokater eller til Foreningen Gruppesøgsmål.nu ikke indebærer, at man også har tilmeldt sig gruppesøgsmålet.

Deltagelse i gruppesøgsmålet forudsætter særskilt tilmelding som beskrevet i denne underretning.

8. TILMELDINGSFRIST

Østre Landsret har fastsat tilmeldingsfristen til:

Mandag den 30. juni 2014, kl. 23.59.59.

Retten kan undtagelsesvis tillade tilmelding efter denne dato, hvis særlige grunde taler for det.

9. FREMGANGSMÅDEN VED TILMELDING

Tilmelding skal ske elektronisk via tilmeldingsformular på Foreningens hjemmeside, www.gruppesøgsmål.nu.

Såfremt man ikke har mulighed for elektronisk tilmelding, kan tilmelding ske skriftligt ved udfyldelse og underskrift på tilmeldingsblanket tilgængelig til udskrivning på Foreningens hjemmeside. Blanketten kan også tilsendes ved henvendelse til Foreningen.

Den udfyldte og underskrevne tilmeldingsblanket skal sendes pr. post eller pr. e-mail (med den underskrevne blanket vedhæftet).

Fremsendelse af den udfyldte og underskrevne tilmeldingsblanket pr. post skal ske til:

Foreningen Gruppesøgsmål.nu
H.C. Andersens Boulevard 45
1553 København C

Fremsendelse af den udfyldte og underskrevne tilmeldingsblanket pr. e-mail skal ske til:

mail@danskeboligadvokater.dk

10. DOKUMENTATION

Senest 4 uger efter tilmeldingsfristens udløb dvs. senest mandag den 28. juli 2014 skal der til ovennævnte adresser enten via post eller e-mail være fremsendt dokumentation og oplysninger i det omfang det er relevant om følgende:

- Dokumentation for hvornår anmeldelsen blev sendt til tinglysning og hvornår anmeldelsen blev tinglyst (evt. e-mails, tingbogsattest eller lignende fra den pågældende som forestod tinglysningen), inkl. fremsendelse af evt. fuldmagt

- E-mails/fejlmelding/afvisning o.a. fra Tinglysningsretten

- Købsaftale

- Skøde

- Pantebrev

- Tinglysningsattest

Ovenstående oplysninger skal kunne dokumentere den omtalte tinglysningsperiode hvori forsinkelsen/forsinkelserne bestod, dvs. hvor lang tid gik der fra den pågældende anmeldelse af dokumentet, til dokumentet var endeligt tinglyst. Derudover skal det kunne dokumentere hvad baggrunden for forsinkelsen var.

Fremsendt dokumentation vil ikke blive returneret.

11. RETSVIRKNINGERNE AF TILMELDING

Tilmelding er bindende. Kun med rettens særlige tilladelse kan en deltager senere udtræde af gruppesøgsmålet.

Rettens afgørelse i sagen er (jf. dog nedenstående om anke) endelig og bindende for Foreningen, Domstolsstyrelsen, og de der har tilmeldt sig gruppesøgsmålet.

Afgørelsen i sagen vil ikke være bindende for de gruppemedlemmer, der ikke tilmelder sig, og er heller ikke bindende for Domstolsstyrelsen over for de gruppemedlemmer, der ikke tilmelder sig og derfor ikke deltager.

En deltager i gruppesøgsmålet kan ikke selv anlægge sag mod Domstolsstyrelsen om et krav, der falder inden for gruppesøgsmålets ramme.

Grupperepræsentanten forestår førelsen af sagen og anses som part i sagen. Dette indebærer ligeledes, at de enkelte gruppemedlemmer ikke har nogen partsbeføjelser under sagen. Deltageren hverken kan eller skal fremsætte krav (påstande) eller begrundelser herfor (anbringender). Deltageren kan heller ikke kræve bestemte beviser ført. Procesførelsen forestås af grupperepræsentanten (Foreningen), der anses som parten på sagsøgersiden. Det er således grupperepræsentanten, der inden for rammen af gruppesøgsmålet udformer påstande, fremfører anbringender, fremsætter anmodninger til retten og som fører beviser.

12. FORLIG

Foreningen kan kun med rettens samtykke indgå forlig om de krav, gruppesøgsmålet angår. Godkender retten et forlig, er dette imidlertid bindende for de af forliget omfattede gruppemedlemmer.

13. ANKE

Enhver af sagens parter, dvs. Foreningen og Domstolsstyrelsen, kan anke rettens dom i sagen til højere instans.

Ankes dommen af Domstolsstyrelsen kan anken omfatte enhver deltager, ligesom Foreningen også vil være grupperepræsentant under ankesagen.

Ankes dommen af Foreningen skal deltagere, der ønsker at deltage i anken, på ny tilmelde sig efter forudgående underretning med oplysninger om ankesagen. Tilmelding til gruppesøgsmålet i første instans indebærer således ikke, at man også anses som tilmeldt til en eventuel senere ankesag. For så vidt angår Foreningen vil en evt. finansiering af ankesagen tillige afhænge af Civilstyrelsens vurdering af, hvorvidt der tillige kan meddeles fri proces til en ankesag.

Ankes dommen hverken af Domstolsstyrelsen eller Foreningen kan en deltager anke dommen for sit eget vedkommende.

14. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Yderligere oplysninger om gruppesøgsmål generelt kan ses på www.domstol.dk.

Herudover findes oplysninger om gruppesøgsmålet på Foreningens hjemmeside, www.gruppesøgsmål.nu. Det er muligt at stille spørgsmål til Foreningens bestyrelse via telefon 70 20 97 90 eller via mailadressen mail@danskeboligadvokater.dk.

København, den 24. marts 2014
Foreningen Gruppesøgsmål.nu

formand Jan Schøtt-Petersen
bestyrelsesmedlem Niels Erlandsen

Download åbningsunderetningen 

Tilmeld dig gruppesøgsmålet her.

TILMELDINGSFRISTEN UDLØB DEN 30. JUNI 2014 - Du kan følge sagen her på siden.